ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΉΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΌΤΗ ΜΟΥ;

Σύμφωνα με την ενότητα 214β του νόμου περί μετανάστευσης και ιθαγένειας, τα άτομα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν προτίθενται να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για το καθεστώς επισκέπτη.